Všeobecné obchodní podmínky ETARGET

1. Potvrzení a akceptování této smlouvy

ETARGET SE, se sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, IČO 35807113(v dalším textu pouze "ETARGET") spravuje internetovou stránku etarget.cz (v dalším textu pouze "stránka"), jejímž prostřednictvím, si klienti registrovaní na stránce (dále jen "klienti") mohou zadat reklamu (dále jen "služba"). Služba ETARGET je placená. Reklama zadaná klientem se zobrazuje na partnerských stránkách ETARGET. Každá partnerská web stránka je provozována obchodním partnerem ETARGET, propojená se systémem ETARGET, která zobrazuje reklamy zadané klienty ETARGET (dále jen "partnerské webstránky"). Služba se poskytuje za smluvních podmínek stanovených v této smlouvě, na základě provozních pravidel, která ETARGET zveřejňuje na této stránce (dále jen "pravidla"). Svou registrací do této služby vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním podmínek uvedených v pravidlech. Pokud s některými ustanoveními nesouhlasíte, nezaregistrujte se jako klient a nepoužívejte službu.

2. Registrace, uzavření smlouvy

 1. Pokud nevyplývá z okolností jinak, smlouva se uzavírá odesláním návrhu na její uzavření klientem a přijetím tohoto návrhu ze strany ETARGET. K předložení návrhu smlouvy dochází na stránce služby, který má podobu registračního formuláře na stránce etarget.cz v části "Registrace", v němž je účastník povinen správně vyplnit aktuální, pravdivé a úplné informace o předepsaných údajích, doložit je svým podpisem v příslušné části registračního formuláře - "Registrace" (v podobě prostého elektronického podpisu, který odpovídá celému jménu účastníka - fyzické osoby nebo oprávněného zástupce účastníka - právnické osoby a případně též zvolenému přihlašovacímu jménu (login) a heslu a prostřednictvím potvrzení registračních údajů (kliknutím v příslušné části registračního formuláře "Registrace") odeslat požadavek ETARGET.

 2. ETARGET po ověření registrace účastníka e-mailem informuje o jeho registraci a jejím přijetí s tím, že tato informace je opatřena podpisem ETARGET (v podobě prostého elektronického podpisu, který odpovídá firmě ETARGET a celému jménu oprávněného zástupce ETARGET); smlouva vzniká řádnou registrací účastníka a jejím přijetím ETARGET v souladu s těmito VOP.

 3. Účastník je povinen udržovat informace poskytnuté ETARGET stále aktuální a na požádání poskytnout ETARGET chybějící údaje nezbytné k registraci (nebo jejímu ověření) či fakturaci. ETARGET je oprávněn (přímo nebo prostřednictvím provozovatele programu) kdykoliv ukončit účast účastníka v programu ETARGET v případě, že údaje podané účastníkem nebudou odpovídat uvedeným podmínkám registrace, např. když požadované údaje nejsou řádně vyplněny nebo jsou nepravdivé.

 4. Po úspěšné registraci bude klientovi, pro používání služby, vytvořeno virtuální konto. (Dále jen "účet").

 5. ETARGET má právo odmítnout poskytování služby komukoliv bez udání důvodu.

3. Vytváření nebo nahrávání reklamy

 1. Prostřednictvím on-line formuláře na stránce vytvářejí nebo nahrávají registrovaní klienti reklamy, které zobrazují partnerské stránky. Reklamou se rozumí reklamní text, reklamní obrázek, interaktivní reklamní banner, reklamní video nebo další reklamní formáty, sloužící na propagaci klienta (dále jen "reklama").

 2. Při tvorbě nebo nahrávání reklamy na stránku musí klient postupovat ve smyslu instrukcí uvedených na stránce.

 3. Všechny cenové nabídky na zobrazení reklamy, zadané klientem, ať už jsou zpoplatněny za proklik nebo zobrazení (dále jen "cenové nabídky"), může klient kdykoliv po přihlášení se do služby měnit. Všechny klientem provedené změny nabídek jsou platné ihned. Za každé kliknutí na reklamu, případně za zobrazení reklamy (informace o formě zpoplatnění je u každého reklamního formátu srozumitelně uvedena na stránce), bude klientovi ETARGET odpočítávat z klientova kreditu poplatek shodný s výškou zadané cenové nabídky nebo nižší.

 4. Klient může učinit nabídku na jakoukoliv reklamu, nabízenou na stránce. Další klienti mohou učinit svou nabídku na stejnou reklamu. Na webstránce se bude zobrazovat reklama toho klienta, který nabídne za zobrazení reklamy nejvyšší cenu. V případě cenově shodných nabídek budou tyto seřazeny podle času zadání nabídky.

 5. Pokud není stanoveno jinak, všechny nabídky budou vyjádřeny v korunách bez DPH.

 6. Klient je zodpovědný za to, že bude veškerá jím zadaná reklama v souladu s pravidly užívání služby. ETARGET si vyhrazuje právo upravit, přizpůsobit nebo odmítnout jakoukoliv reklamu.

 7. ETARGET podrobí kontrole reklamu, kterou klient zadal. ETARGET si vyhrazuje právo vyřadit reklamu, ke které budou přiřazeny nefunkční stránky.

 8. Registrací klient uděluje souhlas s tím, že ETARGET může měnit nastavení zobrazování reklamy, nebo formy samotné reklamy tak, aby byla reklama efektivnější.

4. Poplatky

 1. Kredit.
  Podmínkou používání služby je kladný kredit na klientském kontě v systému ETARGET (dále jen "kredit"). Za tímto účelem kupuje klient od ETARGET kredit. Za kredit může klient zaplatit převodem, vkladem hotovosti na účet ETARGET nebo jiným způsobem, který je popsán v části "Kredit" (nebo podobné části, určené pro tento účel) na stránce. Klient souhlasí s tím, že ETARGET akceptuje minimální navýšení kreditu o minimální částku, uvedenou na stránce. Za dobití kreditu je považováno připsání částky na účet ETARGET. Řádný daňový doklad obdrží klient nejpozději do 15. dne po připsání zaslané částky na účet ETARGET, a to elektronickou poštou připravený k vytištění. Vyžádání zaslání daňového dokladu klasickou poštou může být zatíženo poplatkem jako placená služba (podle aktuálních podmínek placených služeb na stránce). Každý již vystavený daňový doklad si klient může také vytisknout po přihlášení se do systému v části KREDIT. Platnost kreditu je 365 dní od posledního zpoplatněného zobrazení reklamy. Kredit, který není použit 365 dní, ztrácí svou platnost. Společnost ETARGET klienta o této skutečnosti informuje e-mailem minimálně 3 dny předem.

 2. Poplatky.
  ETARGET za každé kliknutí na Vaši reklamu, respektive zobrazení reklamy, v závislosti na zvoleném reklamním formátu, odečte klientovi z kreditu poplatek a příslušnou sazbu DPH, shodný s aktuální hodnotou cenové nabídky nebo nižší podle čl. 3). ETARGET bude klientovi poskytovat služby, pokud odpočítáváním poplatků neklesne kredit na kontě pod hodnotu nejnižší cenové nabídky včetně DPH. Dobití kreditu se provádí podle bodu 4) čl. a. Klient souhlasí s tím, že mu budou z kreditu odečtena všechna kliknutí na zadanou reklamu nebo zobrazení reklamy, kromě těch, která bude ETARGET považovat za podvodné nebo v rozporu s pravidly. Pokud klient využije aktivaci jakékoliv další placené služby v systému ETARGET, bude mu cena odečtena ze zůstatku kreditu.

 3. Data, sloužící pro vyúčtování služby.
  Klient má právo využít jakékoliv vhodné technické řešení pro měření počtu kliknutí na reklamu, respektive počty zobrazení této reklamy, avšak rozhodným podkladem pro určení rozsahu zpoplatněné služby jsou data evidovaná ETARGET. Pokud Klient naměří větší rozdíl, než je na trhu běžný, může kontaktovat ETARGET a napadnout výšku zpoplatnění. Jako součást námitky musí klient předložit detailní data, obsahující i, avšak nejen, jím naměřené počty zobrazení, kliknutí, IP adresy návštěvníků a přesný čas návštěvy na stránkách klienta. ETARGET se zavazuje takovou námitku důkladně prověřit, porovnat evidovaná data s daty poskytnutými klientem a v případě, že je námitka oprávněná, ETARGET upraví výši kreditu klienta tak, aby byla v souladu se správným počtem kliknutí, případně zobrazení.

 4. Závazky a pohledávky.
  Klient nemá vůči ETARGET závazek koupit po vyčerpání svého kreditu další kredit, ETARGET však klientovi bude poskytovat služby pouze tehdy, když výše jeho kreditu bude dostatečná v souladu s bodem 4) čl. a.

 5. Vrácení zůstatku kreditu.
  Zakoupený kredit je nevratný s výjimkou podmínek podle bodu 12) čl. b. a c. Zakoupený kredit lze vyčerpat pouze podle bodu 4) čl. b.

 6. Automatické dobíjení kreditu.
  Klient, který si aktivoval ve svém kontě funkci Automatické dobíjení kreditu a na základě této aktivace obdržel fakturu, je povinen ji uhradit včas a v plné výši. V případě, že tato faktura nebude uhrazena včas, může si ETARGET nárokovat úroky z prodlení.

 7. Automatické dobíjení kreditu platební kartou.
  Klient má právo hradit poplatek za reklamní služby na internetu na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání platby za navýšení kreditu z účtu zákazníka poskytovatelem, na základě předchozího souhlasu klienta.

5. Dodatky k pravidlům

ETARGET si vyhrazuje právo změnit pravidla. Po jakékoliv takové změně ETARGET zveřejní změněná pravidla na stránce a tak klienta o této změně informuje. Nově změněná pravidla vstoupí v platnost automaticky po zveřejnění na stránce. Jinak se pravidla nemohou měnit s výjimkou, kdy obě strany podepíší písemnou dohodu. Klient dalším používáním služeb po zveřejnění změněných pravidel na této stránce potvrzuje souhlas s novými pravidly.

6. Změna služeb

ETARGET si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakoukoliv součást služeb. ETARGET poskytne klientovi maximální množství informací o takové změně nebo ukončení, pokud to bude za daných okolností možné. Takové oznámení bude zveřejněno na webových stránkách služby.

7. Heslo a bezpečnost

Přístup ke službám a jejich používání jsou možné přes kombinaci uživatelského jména a hesla. Klient se zavazuje, že zachová v tajnosti své vlastní uživatelské jméno a heslo a že nedovolí žádné neoprávněné straně používat tyto služby. Klient souhlasí s tím, že bude ETARGET okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti, o kterém se dozvěděl.

8. Vlastnické oprávnění

 1. Klient zadáním reklamy do svého účtu uděluje společnosti ETARGET všechna práva k uveřejnění každého zadaného reklamního obsahu, textů, obchodních značek, fotografií, hudby, obchodních jmen, videí, seznamů a autorizuje ETARGET pro použití ve službě a na stránce tak, aby ETARGET mohl poskytovat službu. Současně klient odpovídá za to, že má oprávnění k používání ochranných známek, značek nebo jiného autorsky chráněného obsahu, jehož není vlastníkem. ETARGET neodpovídá za jakékoliv spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv.

 2. Značku ETARGET může klient použít pouze v souvislosti s odkazem na službu.

9. Pravidla provozu

 1. Klient odpovídá za provoz svého účtu. Klient souhlasí že:

  1. je odpovědný za činy každého, kdo použije jeho uživatelské jméno a za obsah reklamy nebo za jakékoliv další přenosy uskutečněné prostřednictvím služby;

  2. v případě využití možnosti správy kampaní v systému ETARGET pro více inzerentů přebírá klient plnou odpovědnost za dodržování Všeobecných smluvních podmínek používání internetové stránky ETARGET za inzerenty a správu jejich kampaní zařazených do svého správcovského konta.

 2. Žádné ilegální nebo podvodné činy.
  Klient souhlasí že:

  1. bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení při používání služby;

  2. se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit nebo jakkoliv jinak nesprávně popisovat své spojení s jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou;

  3. nebude využívat službu pro ilegální nebo nemorální účely.

 3. Nevhodný materiál.
  Klient souhlasí že:

  1. nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, rasově či etnicky nenávistný nebo jakkoliv jinak nevyhovující a nežádoucí materiál jakéhokoliv druhu a povahy, který podporuje jednání vedoucí k trestnému činu, občanské zadluženosti nebo jakkoliv jinak porušuje platné zákony nebo nařízení,

  2. ETARGET neschvaluje obsah reklamy zadané klientem, či jinou jeho komunikaci, zveřejnění nebo údaje, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv výhrůžný, hanlivý, obscénní, znepokojující nebo urážlivý materiál, který je součástí těchto materiálů nebo za jakýkoliv zločin, ke kterému dopomohlo využívání této stránky;

  3. v případě porušení jakéhokoliv ustanovení pravidel provozu uvedených v čl. 9. se vystavujete riziku trestního stíhání.

 4. Integrita systému.
  Klient souhlasí že:

  1. nebude žádným způsobem podsouvat nebo distribuovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoliv podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost počítače nebo mobilního elektronického zařízení někoho jiného;

  2. nebude zasahovat nebo nenaruší sítě spojené se službami;

  3. nebude používat žádné zařízení, software nebo program nebo za pomoci jiných prostředků se nebude pokoušet zasahovat a narušit řádný provoz stránky, služby a/nebo jakékoliv transakce, kterou tato stránka nabízí;

  4. neudělá nic, co by způsobilo nesmyslnou a nepřiměřeně velkou zátěž infrastruktuře společnosti ETARGET.

 5. Na základě zákona o hazardních hrách ETARGET umožní využívat službu pouze těm klientům, provozovatelům hazardních her, kteří disponují licencí platnou po celou dobu využívání služby.

 6. Tím, že má klient přístup ke službě, vyjadřuje svůj souhlas, že při používání služby bude používat pouze prostředky, které mu poskytuje ETARGET nebo společnosti autorizované ETARGET. Také souhlasí, že nebude používat žádné automatizované prostředky (např. agenty, roboty, scripty nebo spiders), a to z žádného důvodu.

 7. Porušení autorských práv třetí strany. V případě, že klient zveřejní nebo zpřístupní informace nebo jiný materiál, který porušuje autorská práva třetí strany, může ETARGET ukončit přístup ke službám. ETARGET nenese odpovědnost za škody tímto vzniklé.

 8. ETARGET může, dle vlastního uvážení, okamžitě ukončit přístup klienta ke službě, pokud klient při provozu porušil jakýkoliv bod čl. 9 těchto pravidel.

 9. Klienti jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako "on-line řešení sporů") k řešení svých sporů v jazyce, který si zvolí. Klient může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu pro on-line řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient při předkládání podání platformě on-line řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Klient může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

10. Omezení odpovědnosti

ETARGET nenese odpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat službu nebo kvůli neoprávněnému přístupu, a to i tehdy, když byl ETARGET upozorněn na možnost těchto škod.

11. Náhrada škody

Klient souhlasí, že nebude škodit společnosti ETARGET, její mateřské společnosti, dceřiným společnostem, sesterským společnostem, zaměstnancům ani smluvním webstránkám a že v případě jejich záměrného poškození je povinen uhradit škodu, která vznikne v důsledku porušení těchto pravidel.

12. Ukončení a důsledky

 1. Ukončení klientem.
  Užívání služby může klient ukončit kdykoliv bez udání důvodu, s okamžitou platností od doručení oznámení společnosti ETARGET. Pokud nesouhlasí nebo namítá něco proti jakémukoliv ustanovení pravidel nebo jejich pozdější modifikaci, jediným řešením klienta je okamžitě ukončit používání služby a informovat ETARGET o ukončení.

 2. Ukončení společností ETARGET.
  ETARGET může ukončit registraci klienta okamžitě:

  1. tím, že mu doručí oznámení o ukončení. Klient souhlasí, že na základě ukončení podle tohoto bodu pravidel mu ETARGET zaplatí zpět celý zůstatek jeho kreditu; nebo

  2. v případě, že klient poruší tato pravidla a toto porušení nelze napravit nebo toto porušení nebylo odstraněno do 5 dnů; nebo

  3. pokud se klient stal platebně neschopným / nesolventním podle Zákona o platební neschopnosti.

 3. Na základě ukončení poskytování služby.
  V případě ukončení poskytování služby je právo používat službu klientovi okamžitě zrušeno a klient souhlasí s tím, že ETARGET může vymazat všechny soubory nahrané v jeho kontě a zablokovat další přístup k těmto souborům. Klient souhlasí, že na základě ukončení podle tohoto bodu pravidel mu ETARGET zaplatí zpět celý zůstatek jeho kreditu.

13. Oznámení

Všechna oznámení pro obě strany musí mít písemnou formu a musí být odeslána přes e-mail na adresu obchod@etarget.cz, pokud se jedná o oznámení pro společnost ETARGET. Nebo musí být odeslána na e-mailovou adresu, kterou klient poskytl společnosti ETARGET jako součást registračních údajů, pokud se jedná o oznámení pro klienta. Oznámení se považuje za doručené po 48 hodinách od zaslání e-mailu, pokud odesílateli není oznámeno, že e-mail nebyl přijat.

14. Všeobecné

V případě, že některé nařízení těchto pravidel bude celé nebo zčásti prohlášeno za neplatné, nevynutitelné nebo neúčinné, bude zbývající část těchto pravidel platit v plném rozsahu. Tato pravidla budou upravována a interpretována v souladu se zákony České republiky a budou předmětem patřícím do výlučné jurisdikce soudů v České republice. Tato pravidla a všechny modifikace k těmto pravidlům představují celou smlouvu mezi stranami. Podle této dohody nesmí klient bez předchozího písemného souhlasu společnosti ETARGET převést na někoho jiného žádný podíl/výhody.

15. Osobní údaje

 1. Klient tímto v souvislosti s uzavřením smlouvy s ETARGET, resp. udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů podpisem registračního formuláře na stránce ETARGET tzv. dvojitým kliknutím uděluje ETARGET ve smyslu platné legislativy souhlas k tomu, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů shromažďoval a zpracovával manuálně i automatizovaně jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v této smlouvě, jakož i v souvisejících dokumentech uzavřených mezi účastníkem a ETARGET, včetně jeho e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu (dále jen "osobní údaje"), za účelem plnění této smlouvy, resp. těchto smluv, dále pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti ETARGET a jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu též za účelem zasílání obchodních sdělení ETARGET a to po dobu 3 let ode dne skončení jakéhokoliv v pořadí posledního smluvního vztahu s účastníkem.

 1. Klient současně vyslovuje souhlas s tím, aby ETARGET mohl zpracovat a zveřejnit jeho jméno a příjmení, resp. jeho obchodní firmu v souvislosti se svou obchodní firmou na marketingových dokumentech ETARGET, tedy, aby zveřejňoval skutečnost, že je klient jeho obchodním partnerem.

 2. Klient současně souhlasí s tím, že všechny jeho osobní údaje budou za výše uvedených podmínek zpracovávány též prostřednictvím třetích osob pověřených ETARGET (správcem) a to zejména reklamními agenturami zajišťujícími pro ETARGET služby direkt mailingu a dále případně služby call centra k účelu marketingového průzkumu, a že budou zpřístupněny a předány osobám, které patří do stejného podnikatelského seskupení jako ETARGET (touto osobou je především provozovatel systému a jsou tedy uvedeny jako osoby propojené ve veřejně přístupných dokumentech ETARGET (zejména ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku).

 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat zasláním písemného oznámení na adresu sídla ETARGET a dále má práva, tedy zejména právo přístupu k osobním údajům, které se ho dotýkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním ETARGET porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení ETARGET. ETARGET je ale i nadále v takovém případě v souladu s platnou legislativou oprávněn provádět zpracovávání osobních údajů v nezbytné míře nutné k evidenci svých pohledávek za účastníkem až do doby jejich úplného splacení.

Datum a umístění VOP na stránce ETARGET 1. 3. 2017